UNIVERSES

WSZECHŚWIATY
Obrazy z cyklu „PODGLĄDANIE WSZECHŚWIATÓW” Każdy z nich to osobny proces twórczy. Każda kompozycja jest efektem dalekich podróży w głąb istnienia. Przedstawiają metaforyczne wizualizacje wędrówek duszy poza czas, poza przestrzeń, poza wyobrażenie. Objawiają się w formie surowych podpowiedzi czasami w ciągu dnia przy pełnej świadomości, czasami podczas snu. Z notatek/szkiców rodzą się kolorystyczne i przestrzenne kompozycje. Częścią cyklu są również intuicyjne geometryczne wizualizacje planet/księżyców z Naszej Galaktyki inspirowane ich dźwiękami pozyskanymi przez sondy i radioteleskopy. Wszystkie obrazy są prawdziwe.

UNIVERSES
Paintings from the „PEEP THE UNIVERSES” series. Each of them is a separate creative process. Each composition is the result of distant travels into the depths of existence. They present metaphorical visualizations of the soul’s journey beyond time, beyond space, beyond imagination. They manifest themselves in the form of hints sometimes during the day in full consciousness, sometimes while sleeping. The notes / sketches give birth to color and spatial compositions. Part of the cycle are also intuitive geometric visualizations of planets / moons from our galaxy inspired by their sounds acquired by probes and radio telescopes. All images are real.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!