TRACES

ŚLADY

WIELOETAPOWY, MULTIMEDIALNY ART PROJEKT Z UŻYCIEM TECHNOLOGII GPS

Etap pierwszy został zrealizowany w 2013 roku podczas Malta Festival z udziałem mieszkańców Poznania, przyjaciół oraz artystów. Uczestnicy wyposażeni w lokalizatory GPS przemieszczając się rysowali swoim codziennym życiem linie na mapie, które wyrwane z kontekstu mapy zbudowały jedną wspólną kompozycję graficzną stanowiącą puentę projektu. Efektem końcowym całego procesu jest dokument filmowy o refleksjach i emocjach bohaterów dopełniony improwizowanym koncertem na żywo podczas premierowej projekcji filmu w wykonaniu Irka Wojtczaka.
Lista uczestników:
Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey, Romeo Castellucci, Guido Lauwaert, Beata Wrona, Diana Fiedler, Kuba Kruger, Bogdan Renczyński, Nawojka Chałupińska, Aniela Radtke, Julia Renczyńska, Racha Baroud, Adam Klocek, Zbigusz Heller, Jan Emil Wysocki, Joanna Armatowska, Wojtek Wysocki.

Etap drugi został zrealizowany w 2014 roku podczas Open Air Festival w Weil am Rhein z udziałem mieszkańców, przyjaciół i artystów z Niemiec, Szwajcarii i Francji. Podobnie jak w Poznaniu uczestnicy wyposażeni w lokalizatory GPS przemieszczając się rysowali swoim codziennym życiem linie na mapie, które wyrwane z kontekstu mapy zbudowały jedną wspólną kompozycję graficzną stanowiącą puentę projektu. Tu również powstał materiał filmowy o refleksjach i emocjach.
Efektem końcowym całego procesu jest olbrzymi piktogram wielkości boiska utworzony z fragmentów linii wytyczonych przez GPS-y uczestników. W pierwotnym założeniu istotnym elementem procesu miała być całkowita destrukcja placu/piktogramu przy pomocy koparki i spychacza aby móc wspólnie z bohaterami zrekonstruować plac z grafiką w przestrzeni Galerii i nadać odbudowanym liniom i wspólnej kompozycji zupełnie nowy wymiar i kontekst. Ten etap projektu jeszcze się nie dokonał ze względu na zabytkowy charakter placu jako integralnej części budynku jednego z pierwszych zrealizowanych projektów słynnej architektki Zahy Hadid.
Lista uczestników:
Tonio Passlick, Christoph Zalewski, Nina Zalewski, Lukas Kunz, Erika Kunz, Aiko Kitajima, Ania Dziezewska, Volker Scheurer, Simon Ulfstedt, Petra Friebolin

TRACES

MULTI-STAGE, MULTIMEDIA ART PROJECT USING GPS TECHNOLOGY

The first stage was carried out in 2013 during the Malta Festival with the participation of Poznań residents, friends and artists. Participants equipped with GPS drew their daily lives drawing lines on the map, which after taken out of the context of the map, built one common graphic composition constituting the culminating point of the project. The final effect of the whole process is a film documentary on the character’s reflections and emotions complemented by an improvised live concert during the premiere screening of the film performed by Irek Wojtczak.
A list of participants:
Jan Lauwers, Grace Ellen Barkey, Romeo Castellucci, Guido Lauwaert, Beata Wrona, Diana Fiedler, Kuba Kruger, Bogdan Renczyński, Nawojka Chałupińska, Aniela Radtke, Julia Renczyńska, Racha Baroud, Adam Klocek, Zbigusz Heller, Jan Emil Wysocki, Joanna Armatowska, Wojtek Wysocki.

The second stage was realised in 2014 during the Open Air Festival in Weil am Rhein with the participation of residents, friends and artists from Germany, Switzerland and France. Like in Poznań, participants equipped with GPS drew their everyday lives on the map, which after taken out of the context of the map, built one common graphic composition constituting the culminating point of the project. Film material about reflections and emotions was also created here.
The end result of the whole process is a huge pictogram of the field size created from fragments of lines drawn by participants’ GPS. In the original assumption, an important element of the process was to be the complete destruction of the square / pictogram with the help of an excavator and bulldozer to be able to reconstruct the square with graphics in the gallery space and give the rebuilt lines and common composition a completely new dimension and context. This stage of the project has not yet taken place due to the historic nature of the square as an integral part of the building of one of the first completed projects of the famous architect Zaha Hadid.
A list of participants:
Tonio Passlick, Christoph Zalewski, Nina Zalewski, Lukas Kunz, Erika Kunz, Aiko Kitajima, Ania Dziezewska, Volker Scheurer, Simon Ulfstedt, Petra Friebolin

 

 

 

 

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!