WE THE WATER

Temat pracy doktorskiej: WE THE WATER / MY WODA
Promotor: prof. Grzegorz Klaman
Promotor pomocniczy: dr Roman Nieczyporowski
Konsultacja naukowa: prof. Artur Sikorski Uniwersytet Gdański / Wydział Chemii,
dr Jowita Nowakowska – Gołacka /
 Uniwersytet Gdański / Wydział Biologii,
mgr Bogdan Jasiński / Uniwersytet Gdański / Wydział Fizyki

Autor: mgr Wojtek Radtke
Miejsce: CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA w Gdańsku
Termin: Wiosna 2023

MY WODA – to wieloznaczny tytuł, obszar badań i poszukiwań twórczych w ramach realizowanego w Szkole Doktorskiej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku doktoratu.

Woda to nie tylko substancja, środowisko, rozpuszczalnik, płyn. Woda występując we wszystkich klasycznych i pośrednich stanach skupienia to nie do końca zbadany fenomen fizyczny łamiący reguły nauki. Kurczy się podczas wrzenia, a rozszerza zamrażana. Woda to żywy organizm strukturalnie reagujący na bodźce, na emocje i prawdopodobnie posiadający pamięć. Jest nierozłącznym elementem naszego istnienia i naszej kultury. W potocznym języku utrwaliło się powiedzenie „woda jest niezbędna do życia”, a przecież: my jesteśmy wodą/my jesteśmy z wody/woda to życie/życie to woda. W ramach dyscypliny Art & Science podejmuję próbę zgłębienia jej tajemnicy, zrozumienia jej roli w ewolucji oraz próbę nawiązania z nią kontaktu. Zachęciły i skłoniły mnie do tego osobiste doświadczenia. Wspólnie z innymi artystami, biologami, fizykami i matematykami rozpoczynam „przygodę życia” mając na celu głębsze zrozumienie sensu naszego istnienia. Efekty badań przetworzę na język sztuki prowokując twórców i odbiorców sztuki do wielowymiarowych refleksji. Powstaną zmysłowe dzieła materialne i niematerialne, aktywne instalacje organiczne, filmy, rzeźby, obiekty, obrazy, szkice, happeningi, sytuacje efemeryczne, prowokacyjne manifesty i koncepcje kontekstualne.

Doctorate topic: WE THE WATER / MY WODA
Promoter PhD: prof. Grzegorz Klaman
Assistant PhD promoter: dr Roman Nieczyporowski
Scientyfic consultation: prof. Artur Sikorski / University of Gdańsk / Faculty of the Chemistry, dr Jowita Nowakowska – Golacka / University of Gdansk / Faculty of Biology, msc Bogdan Jasiński / University of Gdansk / Faculty of Physics
Author: msc Wojtek Radtke
Gallery: CENTRE FOR CONTEMPORARY ART LAZNIA in Gdansk
Deadline: Spring 2023

WE THE WATER – is an ambiguous title, area of research and creative exploration during of the doctorate at the Doctoral School at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Water is not only a substance, environment, solvent, liquid. Water occurring in all classic and intermediate states, it is a physical phenomenon that breaks the rules of science and is not fully explored. Shrinks during boiling, and expands frozen. Water is a living organism that reacts structurally to stimuli and emotions and probably having memory. It is an inseparable element of ours existence and our culture. In colloquial language the saying „water is necessary for life” has become established but: we are water / we are from water / water is life / life is water. As part of the Art & Science discipline, I try to explore her secret, understanding her role in evolution and trying to contact her. Personal experiences encouraged me to do so. Together with other artists, biologists, physicists and mathematicians, I start the „adventure of a lifetime” with a view to a deeper understanding of the sense of our existence. I will translate the results of the research into language art, provoking artists and recipients of art to make multidimensional reflections. I will create sensual tangible and intangible works, active organic installations, films, sculptures, objects, paintings, sketches, happenings, ephemeral situations, provocative manifestos and contextual concepts.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!