PEEP THE UNIVERSES

Motto

/ Obraz świata przedstawiony w buddyjskich kosmologicznych opisach nie może być przedstawiony jako dosłowny opis kształtu wszechświata, gdyż jest niezgodny z astronomicznymi danymi, które były znane w starożytnych Indiach. Nie miał być opisem jak zwykli ludzie postrzegają Świat. Był to raczej opis wszechświata widziany “świętym okiem” (dibbacakkhu) Buddy i tego, kto osiągnął czwarty stopień świętości “arhat”. Mógł wówczas dostrzec wszystkie wszechświaty, rodzące się i umierające w nich istnienia oraz zobaczyć w jakim świecie byli odrodzeni i w jakim odrodzą się. Kosmologia ta została zinterpretowana w alegorycznym sensie jako dziesięć duchowych królestw /

/ The image of the World presented in Buddhist cosmological descriptions can not be presented as a literal description of the shape of the universe, because it is incompatible with astronomical data that was known in ancient Asia. It was not meant to be a description of how ordinary people perceive the world. Rather, it was a description of the universe as seen by the “holy eye” (dibbacakkhu) of Buddha and the one who achieved the fourth degree of holiness “arhat”. He could then see all universes, nascent and dying beings in them, and see in what world they were reborn and in which they would be reborn. This cosmology has been interpreted in an allegorical senseas ten spiritual kingdoms /

 

 

PODGLĄDANIE WSZECHŚWIATÓW
nowy stan skupienia

PEEP THE UNIVERSES
new state of focus

Cykl alegorycznych, numerowanych obrazów i instalacji przedstawiających nieznane światy. Kompozycje to efekt osobistych doświadczeń, duchowej pamięci, głębokich medytacji, snów i wewnętrznej wędrówki w głąb siebie inspirowanej starożytnym przekazem skonfrotowanych z nauką. Każdy obraz/instalacja/świat wyposażony jest w osobliwy, dedykowany dźwięk emitowany w jednoosobowych, wygłuszonych kapsułach ustawionych przed każdym obrazem. Kapsuły ułatwiają odbiorcy możliwość wejścia w nowy stan skupienia i spotkania z treścią obrazu sam na sam w intymnej, wewnętrznej, duchowej przestrzeni.

Kompozycje muzyczne to efekt spotkania, wymiany energii, długich rozmów z kompozytorami oraz ich inspiracji obrazem/instalacją i ideą. Obraz, kolory, dźwięk, wibracje, energia tworzą harmonię. Są jednością. Procesowi twórczemu towarzyszą konsultacje z zakresu fizyki i matematyki. Przykładowe tytuły: CAPACITY, PARADOKS, EMPTINESS, APOGEE, SECTIO AUREA.

Uzupełnieniem ekspozycji jest seria metaforycznych obrazów FREQUENCY formatu 314mm x 314mm malowanych na drewnie przedstawiających planety, księżyce, galaktyki. Obrazy wyposażone są w wewnętrzne detektory ruchu oraz instalację audio i emitują oryginalny dźwięk zarejestrowany przez naukowców, sondy, radioteleskopy z NASA, Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne oraz w ramach programu CHIME między innymi: FRB 180814.J0422+73 galaktyka odległa od Ziemi ok 1,5 miliarda lat świetlnych czy GW170818 masywny układ podwójny odległy od Ziemi ok. 2,5 miliarda lat świetlnych.

Przestrzeń wystawy wypełniają również video projekcje z filozoficznymi wypowiedziami zaproszonych do współpracy artystów, naukowców, filozofów (między innymi Jana Lauwersa i Grace Ellen Barkey z Needcompany) oraz instalacje oddziałujące na wiele zmysłów między innymi jadalne artefakty czy zapachy.

ZAPRASZAM DO DUCHOWEJ PODRÓŻY POZA GRANICE WSZECHŚWIATA

artysta/autor Wojtek Radtke

zaproszeni kompozytorzy, którzy potwierdzili swój udział:
Irek Wojtczak/Polska Sopot, Jerzy Mazzol,/Polska Warszawa, Marzena Komsta/ Francja Paryż, Gerard Lebik/Polska Wrocław, Kamil Piotrowicz/Polska Gdańsk, Michał Jacaszek/Polska Gdańsk

zaproszeni kompozytorzy do których skierowałem zaproszenie:
Krzysztof Penderecki, Nils Frahm, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Mikołaj Trzaska, Zbigniew Preisner, Hania Rani.

konsultacja naukowa Bogdan Jasiński – Uniwersytet Gdański wydział Fizyki

A series of allegorical, numbered paintings/installations depicting unknown worlds. Image compositions are the result of personal experience, spiritual memory, deep meditations, dreams and inner wandering deeply inspired ancient message confronted with science.
Each image/installation/world is equipped with a peculiar, dedicated sound emitted in one-man, damped capsules placed in front of each image. Capsules make it easier for the viewer to enter into new state of focus and encounter with the content of the image alone in the intimate, inner, spiritual space.

Musical compositions are the result of a meeting, energy exchange, long deep conversations with composers and their inspiration in the image and idea. Images, colors, sounds, vibrations, energy exists in the harmony. They are one. The creative process is accompanied by consultations in the field of physics and mathematics. Examples of titles: CAPACITY, PARADOKS, EMPTINESS, APOGEE, SECTIO AUREA

The exhibition is complemented by a series of metaphorical images FREQUENCY format 314mm x 314mm painted on wood depicting planets, moons, galaxies. Images are equipped with internal motion detectors and audio installation and emit original sound recorded by scientists, probes, NASA radio telescopes, American Astronomical Society and within the CHIME program, among others: FRB 180814. J0422 + 73 galaxy distant from Earth about 1.5 one billion light years or GW170818 a massive double system about 2.5 billion light years distant from Earth

The exhibition space is also be filled with video projections of philosophical statements of artists, scientists, philosophers (including Jan Lauwers and Grace Ellen Barkey from Needcompany) and installations that affect many senses, including edible artifacts and fragrances.

WELCOME TO A SPIRITUAL TRIP OUTSIDE THE BORDERS OF THE UNIVERSE

artist / author Wojtek Radtke

invited composers who confirmed their participation:
Irek Wojtczak/Poland Sopot, Jerzy Mazzol/Poland Warsaw, Marzena Komsta/ France Paris, Gerard Lebik/Poland Wroclaw, Kamil Piotrowicz/Poland Gdansk, Michał Jacaszek/Polska Gdańsk

invited composers to whom I directed the invitation:
Krzysztof Penderecki, Nils Frahm, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Mikołaj Trzaska, Zbigniew Preisner, Hania Rani.

scientific consultation Bogdan Jasiński – University of Gdańsk, Faculty of Physics

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!