AWARENESS ON/OFF

ŚWIADOMOŚĆ WŁĄCZONA / WYŁĄCZONA

AWARENESS ON / OFF

Instalacja i akcja odnosi się symbolicznie do zaburzeń kształtu i proporcji życia społecznego, problemu nadprodukcji śmieci, zakłócenia praw natury przez przemysł i nonszalancję, zakłócenia cywilizacyjnego bytu przez tworzenie konfliktów, zakłócenia eko-systemu w postaci wycinki drzew, wysuszania ziemi, hodowli i mordu zwierząt, modyfikacji genetycznej upraw, pogubienia proporcji dobra i zła, nadprodukcji żywności i głodu, zachwiania skali wartości naturalnych minerałów występujących w przyrodzie np. cen złota, platyny, diamentów, bursztynu etc, a na koniec do ulotności wszystkiego co Nas otacza.

 

 

The installation and action symbolically refers to disturbances in the shape and proportion of social life, the problem of overproduction of garbage, disruption of the laws of nature by industry and nonchalance, disruption of civilization by creating conflicts, disruptions of the eco-system in the form of tree felling, drying of the earth, breeding and killing animals, genetic modification of crops, loss of the proportion of good and evil, overproduction of food and hunger, upsetting of the scale of the value of natural minerals found in nature, e.g. prices of gold, platinum, diamonds, amber etc., and finally to the elusiveness of everything that surrounds us.

SYNTETYCZNY LAS

SYNTHETIC FOREST

Realizacja projektu artystycznego powstałego w roku 1992. Współczesna rzeczywistość nadaje mu zupełnie inny głębszy kontekst niż 30 lat temu. Ekspozycję stanowi syntetyczny, odkształcony, czarny las w formie monumentalnych słupów. Strukturą monumentów są oryginalne odciski kory umarłych drzew. Przestrzeń lasu wypełnia prawdziwy dźwięk i zapach lasu. Na osobnych instalacjach w tej samej przestrzeni znajdują się artefakty rozszerzające ideę projektu – jadalne obiekty w formie fragmentów kory drzew przygotowane z galarety, pasztetu, pasty, ciasta oraz płyny/esencje o smaku lasu i pochodzących z lasu roślin.

Realization of an artistic project created in 1992. Modern reality gives it a completely different context than it was 30 years ago. The exhibition is a synthetic, deformed, black forest in the form of monumental poles. The structure of the monuments are original prints of the bark of dead trees. The forest space is filled with the real sound and smell of the forest. On separate installations in the same space there are artifacts that broaden the idea of the project – edible objects in the form of fragments of tree bark prepared from jelly, pate, paste, cakes and liquids / essences with a forest flavor and plants derived from the forest.

NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM PROJEKTU
SĄ SYNTETYCZNE BURSZTYNY
Z INKLUZJAMI W POSTACI ŚMIECI
ZBIERANYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
NA PLAŻACH, ULICACH I W LASACH.
CZĘŚĆ Z NICH ZOSTANIE ZAKOPANA
W WYJĄTKOWYCH MIEJSCACH ŚWIATA
POZOSTAŁA CZĘŚĆ SPRZEDANA
NA AUKCJACH SZTUKI.

THE MOST IMPORTANT ELEMENT
OF THE PROJECT ARE SYNTHETIC AMBER
WITH INCLUSIONS IN THE FORM
OF GARBAGE COLLECTED IN URBAN
SPACE ON BEACHES, STREETS
AND IN FORESTS.
SOME OF THEM WILL BE BURIED
IN UNIQUE PLACES IN THE WORLD
OTHER PART SOLD AT ART AUCTIONS.

Akcja zakopywania bursztynów tzw. ARCHEOLOGIA ODWRÓCONA to otwarty proces twórczy w wielu miejscach Świata, które kojarzą się z tworzeniem przez ludzi barier, stawianiem murów, sporami oraz symbolicznym końcem/początkiem. Każdy performens/happening będzie osadzony w innym kontekście chwili, miejsca i ludzi. Będzie jednak jednolitym ciągiem zdarzeń. Śmieci zbierane w miejscach zakopywania zostaną wtopione w nowo powstałe bursztyny i zakopane w innych miejscach. Akcja nada im dodatkową symbolikę związana z migracją ludzi i narodów. W ten sposób wiele pętli się zamknie.
Wybrane miejsca to:
Mur Berliński, Mur Chiński, mur między Izraelem i Palestyną, mur między USA i Meksykiem, symboliczny brzeg morza/oceanu, symboliczny brzeg Morza Martwego, Czarnobyl, Nowy Jork miejsce WTC, Egipt piramidy w Gizie oraz inne o podobnej symbolice. Jednym z takich miejsc jest obszar przekopu Mierzei Wiślanej w Polsce, w którym temat bursztynu jest wyjątkowo eksponowany w kontekście politycznym i społecznym. Happening jest formą protestu z “mrugnięciem oka” ukazującą groteskę sytuacji.

The action of burying amber REVERSE ARCHEOLOGY is open creative process in many places around the world that are associated with creating barriers, erecting walls, disputes and a symbolic end / beginning. Each performance / happening will be set in a different context of the moment, place and people. However, it will be a uniform sequence of events. Garbage collected in burying places will be melted into the newly created amber and buried in other places. The action will give them additional symbolism related to the migration of people and nations. This way many loops will close.
Selected places are:
The Berlin Wall, Chinese Wall, wall between Israel and Palestine, wall between the USA and Mexico, the symbolic shore of the sea / ocean, the symbolic shore of the Dead Sea, Chernobyl, New York WTC site, Egypt Pyramids in Giza and other with similar symbolic places. One of such places is the excavation area of the Vistula Spit in Poland, in which the topic of amber is extremely exposed in the political and social context. Happening is a form of protest with a “blink of an eye” showing the grotesque of the situation.

HAPPENINGI 2019
ARCHEOLOGIA ODWRÓCONA

1. Norwegia Oslo / We Do Fest
Syntetyczne bursztyny zakopane na plaży i zatopione w morzu.
2. Polska Mierzeja Wiślana
Syntetyczna bursztyny zakopane w miejscu przekopu.

HAPPENINGS 2019
REVERSE ARCHEOLOGY

1. Norway Oslo / We Do Fest
Synthetic ambers buried on the beach and sunk in the sea.
2. Poland Vistula Spit
Synthetics ambers buried at the excavation site.

SYNTETYCZNE BURSZTYNY W GALERII

Kolejny krok w procesie to ekspozycja całego projektu w Galerii i nadanie akcji oraz przygotowanym syntetycznym bursztynom/artefaktom rangi dzieła sztuki. Każdy będzie sygnowany, numerowany i zamknięty w specjalnej, eleganckiej szkatule. Wprowadzenie projektu do przestrzeni sztuki wzmocni skalę oddziaływania poruszanego problemu. Do akcji zostaną zaproszone Galerie, Domy Aukcyjne, instytucje oraz kuratorzy, opiniotwórcy i mecenasi kultury. Część środków z licytacji/sprzedaży zostanie przeznaczona na wybrane aktywności związane z procesem ratowania natury.

SYNTHETIC AMBERS IN GALLERY

The next step in the process is the exhibition of the entire project in the Gallery and giving the action and prepared synthetic amber / artifacts to the rank of a work of art. Everyone will be signed, numbered and locked in a special, elegant box. The introduction of the project into the art space will strengthen the scale of impact of the discussed problem. Galleries, Auction Houses, institutions and curators, opinion leaders and patrons of culture will be invited to participate. Part of the proceeds from the auction / sale will be allocated to selected activities related to the process of saving nature.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!