WORK.  HARD.  REPEAT.

Wojtek Radtke some words about me

Artysta multimedialny, rzeźbiarz, malarz, reżyser, performer, rysownik, scenograf, fotograf, grafik, designer, organizator festiwali/eventów/wystaw/spektakli. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, stypendysta Ministerstwa Kultury w Polsce oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Lider convivium Slow Food Pomorze.

WYBRANE INDYWIDUALNE I ZBIOROWE ART PROJEKTY / WYSTAWY

2020 Polska Smołdzino / Stara Puszcza z roku 1000 p.n.e. & Kontestacyjny Happening Morski. / PERFORMANCE „MEMORY ON/OFF” zakopywanie syntetycznych bursztynów / trzeci etap archeologii odwróconej

2019 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU początek studiów w Szkole Doktorskiej / początek procesu realizacji doktoratu „WE THE WATER” promotor prof. Grzegorz Klaman / stypendium Ministerstwa Kultury

2019 WE DO FESTIVAL / OSLO NORWEGIA CONTEMPORARY POLISH ARTS & CULTURE FESTIVAL / PERFORMANCE „MEMORY ON/OFF” zakopywanie syntetycznych bursztynów / drugi etap archeologii odwróconej

2019 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSK obrona dyplomu na wydziale Rzeźby i Intermediów ŚWIADOMOŚĆ WŁĄCZONA / WYŁĄCZONA promotor prof. Katarzyna Józefowicz aneks „PODGLĄDANIE WSZECHŚWIATÓW” opiekun prof. Grzegorz Klaman

2019 PERFORMANCE „MEMORY ON/OFF” MIERZEJA WIŚLANA zakopywanie syntetycznych bursztynów / pierwszy etap archeologii odwróconej

2018 FESTIWAL 4 KULTUR W ŁODZI Teatr Nowy / Anna Baumgart „SPRAWA KOBIECA W POLSCE” / Performance „MLEKO”

2018 UNIVERSE No1 / SPICHLERZ SZTUKI / WIELOWYMIAROWY WSZECHŚWIAT WEJHEROWO Sześcian o wymiarach zwielokrotnionej liczby Pi zawierający wejherowski kurz, który przenikał wszystkich uczestników wystawy

2018 „EAT’S ME” WYSTAWA / HAPPENING SOPOT „RODZINA SFINKSA” wystawa grupowa

2017 „EAT’S ME” WL4 PRZESTRZEŃ SZTUKI W GDAŃSKU wystawa /happening. Jadalne odlewy twarzy, dłoni, stóp znanych artystów: Irka Wojtczaka, Tymona Tymańskiego, Leny Gruszczyńskiej, Sławka Jaskułke, Paulusa Mazura. Publiczność degustowała artystów słuchając jednocześnie ich muzyki i głosu

2016 FESTIWAL NOWEGO TEATRU W RZESZOWIE / prezentacja projektu „ŚLADY”

2016 „EAT’S ME” / EUROPEJSKA STOLICA KULTURY WROCŁAW 2016 / GALERIA BARBARA / WYSTAWA HAPPENING. Jadalne odlewy twarzy, dłoni, stóp znanych artystów: Irka Wojtczaka, Tymona Tymańskiego, Leny Gruszczyńskiej, Sławka Jaskułke, Paulusa Mazura. Publiczność degustowała artystów słuchając jednocześnie ich muzyki.

2016 TEATR BOTO W SOPOCIE / filmowa projekcja projektu „ŚLADY”

2015 „EAT’S ME” EXPO W MEDIOLANIE / BOOK CITY „Tutti a tavola” / „Wszyscy przy stole” Wystawa instalacja video. Niemy film interpretujący wiersz Mirona Białoszewskiego „Życia sam zapach”. Publiczność miała okazję zjeść odlany z czekolady o różnych/nietypowych smakach wiersz w trakcie projekcji. Cały proces stanowił zmysłową jedność.

2015 ŚWIATOWA PREMIERA HERBU I HYMNU ŚWIATA / FUNDACJA SZTUKI IN SITU W SOKOŁOWSKU Kompozytor: Gerard Lebik / Autor: Wojtek Radtke

2014 REŻYSERIA SPEKTAKLU „GRAMY DLA WOLNOŚCI” / POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA. Z udziałem Mieczysława Szcześniaka, Cappelli Gedanensis, Ola Walickiego, Irka Wojtczaka, Tomasza Ziętka, Tymona Tymańskiego, Piotra Pawlaka, Kuby Staruszkiewicza, Leny Gruszczyńskiej, Reni Jusis, Paulusa Mazura, Aleksandra Montany, Karoliny Gozdek, Anieli Radtke, Ignacego Radtke, Tymona Pietrzaka, Romana Peruckiego. Spektakl był dokumentacją wielopokoleniowych, refleksyjnych i nowatorskich opinii na temat aktualnej definicji patriotyzmu w zestawieniu z odważną, współczesną wypowiedzią muzyczną skomponowaną przez Irka Wojtczaka

2014 WYSTAWA MALARSTWA / RUBIO ART GALLERY

2014 „ŚLADY” EDYCJA No 2 / WEIL AM RHEIN NIEMCY Multimedialny projekt podczas festiwalu Open Air z udziałem miejscowej ludności. Uczestnicy projektu poruszając się przez cały dzień z lokalizatorem GPS użyczyli wykresu ścieżki swojego życia do wspólnej grafiki – olbrzymiego pictogramu, który powstał na placu przylegającym do jednego z pierwszych budynków zaprojektowanych przez Zahę Hadid

2013 „ŚLADY” EDYCJA No 1 / MALTA FESTIVAL W POZNANIU Multimedialny projekt z udziałem mieszkańców Poznania, przyjaciół oraz artystów festiwalowych. Uczestnicy swoim życiem rysowali codzienne ślady przy pomocy urządzeń GPS. W efekcie powstał subtelny film o emocjach, które im towarzyszyły podczas realizacji projektu. Bohaterami filmu byli między innymi: Jan Lauwers, Grace EllenBarkey, Romeo Castellucci, Guido Lauwaert, Beata Wrona, Diana Fiedler, Kuba Kruger, Bogdan Renczyński, Nawojka Chałupińska, Aniela Radtke, Julia Renczyńska, RachaBaroud, Adam Klocek, Zbigniew Łowżył, Janusz Heller, Emil Wysocki, Joanna Armatowska, Wojtek Wysocki. Muzyka improwizowana na żywo przez Irka Wojtczaka

2012 FOTOPLASTIKON / KRAKÓW /SOPOT multimedialna instalacja w przestrzeni miejskiej

2011 „POPATRZ! ŻYCIE NIE ISTNIEJE TYLKO TUTAJ, ALE DA, DA (TAM, TAM)!” Reżyseria i produkcja surrealistycznego, refleksyjnego filmu z aktorami Tadeusza Kantora nawiązującego do Panoramicznego Happeningu Morskiego z 1967 roku oraz Manifestu Dadaistów. Aktorzy w kostiumach ze spektakli Cricot 2 błądząc/balansując na granicy świata realnego/nierealnego szukali swojego mistrza. W filmie wystąpili: Lesław i Wacław Janiccy, Jan Książek, Anna Halczak, Janusz Jarecki, Bogdan Renczyński. Projekcja filmu odbyła się bezpośrednio na ścianie Wawelu. Muzykę skomponował i wykonał na żywo Sławek Jaskułke z zespołem.

2011 FOTOPLASTIKON / SOPOT / ULICA ARTYSTÓW udział w wydarzeniu artystycznym w przestrzeni miejskiej

2010 „REBECCA MA MERE” / LE MANS FRANCJA / WIELOPOLE POLSKA udział w polsko francuskim kolektywie artystów przy tworzeniu sztuki w teatrze LA FONDERIE FrancoisaTanguy

2009 „TOTART SHOW” WARSZAWA/KRAKÓW/SOPOT Fabryka Trzciny, Alchemia, SFINKS performans BRZÓSKA/PAULUS/RADTKE

2008 KUŹNIA WODNA Z XVI w. / GDAŃSK Indywidualna wystawa malarstwa, rysunku

2007 TEATR W LEGNICY realizacja scenografii do sztuki Tankreda Dorsta w reż. Jacka Papisa

2006 TEATR W RADOMIU realizacja scenografii do sztuki „SIEDMIU PRZECIW TEBOM” w reż. Jacka Papisa. Scenografia została wyróżniona przez Ministra Kultury

2005 TEATR ŁAŹNIA NOWA W NOWEJ HUCIE realizacja scenografii do pięciu sztuk w reż. Jacka Papisa

2002 PROJEKT BIO-ART ZAPACH POLSKI – PERFUMY EAU DE POLOGNE. Drugie miejsce w konkursie na promocję Polski w Europie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2002 WYSTAWA FOTOGRAFII / GDAŃSK / KRAKÓW / DWÓR ARTUSA / CENTRUM MANNGHA

1997 „TABULA RASA” GDAŃSK KOŚCIÓŁ ŚW. JANA / międzynarodowa multimedialna wystawa

1997 WYSTAWA RYSUNKU / PAŁAC KROKOWA

1996 „TABULA RASA” KILONIA NIEMCY międzynarodowa wystawa w Parlamencie miasta KILONIA

1996 JAKUBOWO / udział w międzynarodowym plenerze „Otwarta przestrzeń”

1995 WYSTAWA RYSUNKU / MONTE CARLO

1991 WYSTAWA RZEŹBY I MALARSTWA W GDAŃSKU / GALERIA ŻAK / “ODMIANY PRZESILEŃ I NASTĘPSTWA PÓR” Jarosław Olszewski / Wojtek Radtke

Multimedia artist, sculptor, painter, director, performer, draftsman, stage designer,photographer, graphic artist, designer, organizer of festivals/events/exhibitions/performances. Winner of many awards and distinctions, scholarship holder of the Ministry of Culture in Poland and the Marshal’s Office in Gdańsk. Leader of convivium Slow Food Pomerania.

SELECTED SOLO AND COLLECTIVE ART PROJECTS / EXHIBITIONS

2020 Poland Smołdzino / Old Forest from 1000 B.C. & Contestational Happening. / PERFORMANCE „MEMORY ON/OFF” burial of synthetic ambers / third stage of inverted archeology

2019 ACADEMY OF FINE ARTS IN GDAŃSK beginning of studies at the Doctoral School / beginning of the process of realizing the doctorate „WE THE WATER” supervisor Grzegorz Klaman / scholarship from the Ministry of Culture

2019 WE DO FESTIVAL / OSLO NORWAY CONTEMPORARY POLISH ARTS & CULTURE FESTIVAL / PERFORMANCE „MEMORY ON/OFF” burial of synthetic ambers / second stage of inverted archeology

2019 ACADEMY OF FINE ARTS IN GDAŃSK defense of the diploma at the Faculty of Sculpture and Intermedia „AWARENESS ON/OFF” (promoter Prof. Katarzyna Józefowicz) and the annex „PEEP THE UNIVERSE” (supervisor Prof. Grzegorz Klaman)

2019 PERFORMANCE „MEMORY ON/OFF” POLAND burial of synthetic ambers / first stage of reverse archeology

2018 FESTIVAL 4 CULTURS IN ŁÓDŹ Teatr Nowy / Anna Baumgart „THE CASE OF A WOMAN IN POLAND” / Performance „MILK”

2018 UNIVERSE No 1 / GRANARY OF ART / WEJHEROWO A cube with the dimensions of a multiplied Pi number containing dust that permeated all participants of the exhibition

2018 „EAT’S ME” EXHIBITION / HAPPENING SOPOT „THE SFINKS FAMILY” group exhibition

2017 „EAT’S ME” / WL4 SPACE OF ART IN GDAŃSK exhibition happening / Edible casts of the face, hands, feet of famous artists: Irek Wojtczak, Tymon Tymański, Lena Gruszczyńska, Sławek Jaskułke, Paulus Mazur. The audience tasted the artists while listening to their music and voice

2016 FESTIVAL OF THE NEW THEATER IN RZESZÓW / presentation of the project „TRACES”

2016 „EAT’S ME” / EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE WROCŁAW 2016 / GALLERY BARBARA / EXHIBITION HAPPENING. Edible casts of the face, hands, feet of famous artists: Irek Wojtczak, Tymon Tymański, Lena Gruszczyńska, Sławek Jaskułke, Paulus Mazur. The audience tasted the artists while listening to their music.

2016 BOTO THEATER IN SOPOT / film projection of the project „TRACES”

2015 „EAT’S ME” EXPO W MEDIOLANIE / BOOK CITY „Tutti a tavola” / „Everyone at the table” Exhibition video installation. A silent film that suggestively interprets a poem by Miron Białoszewski, „Life alone smell”. The audience had the opportunity to eat the whole poem during the projection cast from astonishing chocolate flavors. The whole process was sensual unity.

2015 WORLD PREMIERE OF WORLD EMBLEM AND ANTHEM / SOKOŁOWSKO IN SITU ART FOUNDATION Composer: Gerard Lebik / Author: Wojtek Radtke

2014 DIRECTOR OF THE PERFORMANCE „PLAY FOR FREEDOM” / POLISH BALTIC PHILHARMONIC With the participation of Mieczysław Szcześniak, Cappella Gedanensis, Ola Walicki, Irek Wojtczak, Tomasz Ziętek, Tymon Tymański, Piotr Pawlak, Kuba Staruszkiewicz, Lena Gruszczyńska, Reni Jusis, Paulus Mazur, Aleksander Montana, Karolina Gozdek, Aniela Radtke, Ignacy Radtke, Roman Perucki. The performance was a documentation of multi-generational, reflective and innovative opinions on the current definition of patriotism in combination with a bold, contemporary musical statement composed by Irek Wojtczak

2014 EXHIBITION OF PAITINGS / RUBIO ART GALLERY

2014 „TRACES” EDITION No 2 / WEIL AM RHEIN GERMANY A multimedia project during the Open Air festival with the participation of local people. Project participants moving all day with the GPS locator lent a graph of the path of their lives to the common graphics – a giant pictogram that was created on the square adjacent to one of the first buildings designed by Zaha Hadid

2013 „TRACES” EDITION No 1 / MALTA FESTIVAL IN POZNAN Multimedia project with the participation of Poznań residents, friends and festival artists. The participants drew with their lives daily traces using GPS devices. The result was a subtle film about the emotions that accompanied them during the project. The heroes of the film were, among others: Jan Lauwers, Grace EllenBarkey, Romeo Castellucci, Guido Lauwaert, Beata Wrona, Diana Fiedler, Kuba Kruger, Bogdan Renczyński, Nawojka Chałupińska, Aniela Radtke, Julia Renczyńska, RachaBaroud, Adam Klocek, Zbigusz Heller, Jan Emil Wysocki, Joanna Armatowska, Wojtek Wysocki. Live improvised music by Irek Wojtczak

2012 FOTOPLASTIKON / KRAKÓW / SOPOT multimedia installation in urban space

2011 „LOOK! LIFE DOES NOT EXIST ONLY HERE, BUT DA, DA… (THERE, THERE)!” Directed and production a surreal, reflective film with Tadeusz Kantorr actors referring to Panoramic Sea Happening from 1967 and the Dadaist Manifesto. Actors in costumes from Cricot 2 performances were searching for their master while wandering / balancing on the verge of the real / unreal world. The film starred: Lesław and Wacław Janicki, Jan Książek, Anna Halczak, Janusz Jarecki, Bogdan Renczyński. The film was screened directly on the Wawel wall. Sławek Jaskułke composed and live performed music with his band.

2011 FOTOPLASTIKON / SOPOT „STREET OF ARTISTS” participation in an artistic event in the urban space

2010 „REBECCA MA MERE” / LE MANS FRANCE / WIELOPOLE POLSKA participation in the Polish-French artists collective in the creation of art at the Francois Tanguy Theater LA FONDERIE

2009 „TOTART SHOW” WARSAW/KRAKÓW/SOPOT Factory of Cane, Alchemy, SFINKS performance BRZÓSKA/PAULUS/RADTKE

2008 WATER FORGE XVI century / GDAŃSK solo exhibition of paintings/drawings

2007 THEATER IN LEGNICA realisation of the scenery and costiumes for the art performance of Tankred Dorst dir. Jacek Papis

2006 THEATER IN RADOM realization of scenery and costiums for the play „SEVEN AGAINST THEBES” dir. Jacek Papis. The stage design was awarded by the Minister of Culture

2005 THEATER OF ŁAŹNIA NOWA IN NOWA HUTA realisation of scenery and costiums for five art performances dir. Jacek Papis

2002 BIO-ART FRAGRANCE POLISH PROJECT – EAU DE POLOGNE PERFUMES. Second place in the competition for the promotion of Poland in Europe organized by the Ministry of Foreign Affairs

2002 EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY / GDAŃSK / KRAKÓW / ARTUS MANOR / MANNGHA CENTER

1997 „TABULA RASA” / GDAŃSK CHURCH OF SAINT JOHN international multimedia exhibition

1997 EXHIBITION OF DRAWINGS / KROKOWA PALACE

1996 „TABULA RASA” / KIEL GERMANY international exhibition in the Parliament of the city KIEL

1996 JAKUBOWO / participation in the international collective „OPEN SPACE”

1995 EXHIBITION OF DRAWINGS / MONTE CARLO

1991 SCULPTURE AND PAINTING EXHIBITION IN GDAŃSK / GALLERY ŻAK „TYPES OF SOLSTICES AND SEQUENCES OF SEASONS” Jarosław Olszewski / Wojtek Radtke

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!